Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου για τα έτη 2016-2017»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

για την  «Προμήθεια φυτών του Δήμου Βόλου για τα έτη 2016-2017»

ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.995,98συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΜΕΛΕΤΗ (Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές ? Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων)

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ