Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης και συντήρησης σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου ? Αγριάς για δεκατρείς (13) μήνες και επτά (7) ημέρες με ημερομηνία έναρξης την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 80.645,16 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε. 69.7336.001, του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου