Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παροχή υπηρεσιών για τη «Φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου», στα πλαίσια ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020», με κωδικό πράξης (ΟΠΣ) 5000683, για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ