52η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΒΟΛΟΣ 20/10/2016

Αρ. Πρωτ. : 91697

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 52η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δικαιολογητικών των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του υπαλλήλου Δεβριάδη Αναστασίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δικαιολογητικών των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της υπαλλήλου Γουλιώτου Σταυρούλα και λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών» για τα έτη 2016-2017.
5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασίες κλαδέματος σε αστικό και περιαστικό Πράσινο Δήμου Βόλου για τα έτη 2016-2017»
6. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που υλοποιεί ο Δήμος Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
7. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων της Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2016

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ