29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΟΛΟΣ 3/11/2016
Αρ. Πρωτ. : 95727

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.
2. Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος κτιρίου για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου».
3. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχων για συμμετοχή σε Συνέδριο – Ελληνοκινεζικό Forum Συνεργασίας, στο πλαίσιο της Αμφικτυονίας των Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης επικαιροποίησης ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.(απόφαση Ο.Ε.)
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του.(απόφαση Ο.Ε.)
7. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.(Τμήματος Προσόδων)
8. Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.(Τμήματος Ταμείου)
9. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Μαρία συζ. Νικ. Αγγελάρα, σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.
10. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κα Αφροδίτη Πουρναράκη, σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.
11. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
13. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
14. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων του Δήμου, εκτός των Διευθύνσεων Τεχνικών, Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου.
15. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αυτοτελών Τμημάτων του Δημαρχείου, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2016.
16. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.
17. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού, Πορταριάς και Μακρινίτσας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.
18. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών της Δημοτικής Ενότητας Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.
19. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2017, Κληροδοτήματος Κων/νου Απ. Αρχιμανδρίτου.(απόφαση 403/2016 Ο.Ε.)
20. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πλατείας Αγίου Λαρευντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.
21. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Μαγούλες» Νέων Παγασών Βόλου.
22. Λήψη απόφασης για τη λύση της μισθωτικής σύμβασης του κτιρίου-δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του δημοτικού πάρκου Ν.Παγασών Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
23. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για συμμετοχή σε τουριστική έκθεση.
24. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (κ. Δαραμάρα Χρήστο).
25. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Αργοναυτών με Όγλ του Δήμου Βόλου (υπ’ αριθ.320 /2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου). (απόφαση 318/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το έτος 2017.
27. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2015».
28. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας έτους 2015» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
29. Λήψη απόφασης για την έγκριση προσκύρωσης οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 4,00 τ.μ., στην ιδιοκτησία Φιλήμονα και Ευαγγελίας Μυλωνά στις Βόρειες Συνοικίες του Δήμου Βόλου.(απόφαση 323/2016 Ε.Π.Ζ)
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.882α και 882β της συνοικίας Νέας Δημητριάδας του Ενιαίου Δήμου Βόλου.(απόφαση 324/2016 Ε.Π.Ζ.)
31. Λήψη απόφασης έγκρισης αποζημίωσης από την 7/94 Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία Δερελή Θεόδωρου και Δημοσθένη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
32. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Κωνσταντά (με Καρτάλη) στον Βόλο.(απόφαση 300/2016 Ε.Π.Ζ.)
33. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ γενικής χρήσης και κατασκευής ράμπας στην οδό Φερών, στον Βόλο.(απόφαση 325/2016 Ε.Π.Ζ.)
34. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δύο θέσεων στάσης (Ρ-39) παρά το δυτικό κράσπεδο στην οδό Ι. Τζάνου για τις ανάγκες επιβίβασης-αποβίβασης των πελατών του Ξενοδοχείου «ΡΟΥΣΣΑΣ».(απόφασης 326/2016 Ε.Π.Ζ.)
35. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εκ περιτροπής κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσεως επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων από 8:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ. σε δακτύλιο δρόμων στο πλαίσιο του σταδίου εφαρμογής έκτακτων μέτρων σε περίπτωση επεισοδίου ρύπανσης.(απόφαση 328/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
36. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.
37. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.
38. Λήψη απόφασης για την κοπή τριών (3) δέντρων (μιας Δάφνης και δύο Φοινίκων) που βρίσκονται επί της οδού Χρ. Ευλογημένου αρ.3 στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, κατόπιν αίτησης κ. Καπέσιου Ανδρέα.(απόφαση 319/2016 Ε.Π.Ζ.)
39. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Βαγιά) που βρίσκεται επί της οδού Κανάρη αρ.90, κατόπιν αίτησης κ. Κουλάκου Ιωάννη.(απόφαση 320/2016 Ε.Π.Ζ.)
40. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πεύκο) που βρίσκεται απέναντι από την οδό Ανακασιάς αρ. 39, κατόπιν του υπ’ αριθ.59341/7-7-2016 υπομνήματος του κ. Καρατζίκα Άλκη.(απόφαση 321/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
41. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λιγούστρο-Ligustrum sp) που βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ.58, κατόπιν αίτησης κ. Ταγκόπουλου Σωκράτη.(απόφαση 322/2016 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
42. Έγκριση απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 της Επιχείρησης.
43. Έγκριση απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ, αναφορικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων του Οργανισμού.
44. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 312/2016 απόφασης της ΔΕΥΑΜΒ, αναφορικά με τον «Κανονισμό λειτουργίας τριμελούς επιτροπής καταναλωτών».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
45. Λήψη απόφασης για την καταστροφή κινητών παγίων, χωρίς αξία της Διεύθυνσης ΚΕΠ.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς